Obchodní podmínky

Veškeré smluvní vztahy se řídí právním systémem České republiky.
Tyto podmínky upravují vztah mezi prodávajícím – společností M&S Plus s.r.o. a kupujícím.

Prodávající
M&S Plus s.r.o.
Wichterlova 2372/8, 182 00 Praha 8
IČ: 27126510, DIČ : CZ27126510

Kupující
spotřebitel, firma, státní instituce

Všeobecné podmínky
Zákazník provedením závazné objednávky potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s Obchodními podmínkami pro dodání zboží tak, jak jsou určeny prodávajícím.

Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné.

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní a poplatků, tedy cena zboží je pro zákazníka konečná, kromě nákladů na doručení zboží. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby. Platba za zboží probíhá předem na uvedený účet, za platbu prodávající nepožaduje žádný poplatek. Při osobním odběru je zboží možné vedle platby v hotovosti uhradit platební kartou. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

Doručování zboží
Zboží zasíláme na dobírku nebo je možné vyzvednout osobně.

Prodávající odešle zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit a to v případě, že zboží bylo odesláno „na dobírku“. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je prodávající oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

Odstoupení od kupní smlouvy
Kupující soukromá osoba / bez přiděleného IČ / má podle zákona č.367/2000 Občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, za předpokladu, že kupní smlouva byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku. Při odstoupení od smlouvy je potřeba doručit nám v tomto termínu vysvětlující dopis se žádostí o odstoupení od smlouvy e-mailem, s číslem daňového dokladu / faktury / a číslem Vašeho bankovního účtu. Kupující, který odstupuje od kupní smlouvy je povinen uhradit nezbytné náklady spojené s vrácením zboží na naší adresu.

Vrácené zboží musí odpovídat následujícím podmínkám:

Zboží nesmí být poškozeno, nesmí jevit známky užívání, musí být kompletní! Zboží je potřeba zaslat včetně všech dokumentů a faktury doporučenou zásilkou (zásilky zaslané na dobírku nebudou převzaty). Při zasílání zboží neodpovídáme za případnou ztrátu a poškození zboží na cestě k nám, doporučujeme zboží pojistit.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš bankovní účet a to nejpozději do 30-ti dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že se rozhodnete pro další nákup, částka za vrácené zboží je započtena proti novému nákupu.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě že kupující uvedl na objednávce nepravdivé nebo zavádějící osobní údaje nebo se zboží nevyrábí, nedodává anebo se výrazně změnila jeho cena. V tomto případě budeme okamžitě informovat kupujícího za účelem domluvení dalšího řešení objednávky. Ke každé objednávce přistupujeme individuálně se snahou maximálně vyjít vstříc kupujícímu.

Záruční doba
Na veškeré šperky poskytujeme dvouletou záruční dobu, která začíná dnem převzetí šperku.
V této době zodpovídáme za skryté vady.
O čas, kdy bude šperk v opravě, se prodlužuje záruční doba.

Reklamační řád
Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou a v souladu s platným právním řádem.

Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

V případě zjištění vad se šperk nesmí dale používát a kupující je povinen o vadách nás co nejdříve informovat. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, uvede své kontaktní údaje, číslo objednávky, na základě které bylo kupujícímu zboží dodáno (nebo převzato osobně), popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě.

Nelze reklamovat vady způsobené nesprávným zacházením se šperkem.

Adresa pro zaslání zboží k reklamaci:
M&S Plus s.r.o.
Ke Stírce 1845/39
182 00 Praha 8
Česká republika

Před odesláním zboží nás vždy předem kontaktujte prostřednictvím e-mailu: info@klenotyfantasy.cz

Ochrana osobních údajů
Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Ostatní
Spotřebitelem se rozumí člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání. Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2016